Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Departamentul ATI

Departamentul de Automatica si Tehnologia Informatiei pregateste ingineri specialisti in domeniile Ingineria Sistemelor, Tehnologia Informatiei si Robotica, pe baza unor programe de studii moderne, in care aspectele teoretice sunt imbinate cu excelenta practica.

Studentii facultatii beneficiaza de un mediu de invatamant competitiv care stimuleaza creativitatea, initiativa stiintifica si tehnica, dezvoltarea personala si implicarea activa a viitorilor specialisti in construirea societatii cunoasterii.

Departamentul ofera programe de studiu pe modelul Licenta, Masterat si Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile si organizate in cicluri de invatamant astfel:

  • Ciclul I cu o durata de 4 ani care pregateste ingineri diplomati cu studii de licenta;
  • Ciclul II cu o durata de 2 ani care pregateste ingineri cu diploma de master de cercetare;
  • Ciclul III cu o durata de 3 ani care pregateste specialisti cu diploma de doctor inginer.

Scurt istoric

Schimbările istorice din România din perioada 1989-1990 nu au rămas fără urmări asupra învățământului superior din Braşov. O restructurare masivă a Universității din Braşov a avut loc încă de la începutul anului 1990, vizând o diversificare accentuată a ofertei educaționale, a activităților de cercetare științifică și a serviciilor pentru comunitate, ca răspuns al necesităților de instruire a tinerilor şi ale cerințelor de pe piața muncii. Ca parte a Spațiului European al Învățământului Superior şi al Cercetării Ştiințifice, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, din cadrul Universității Transilvania din Brașov, promovează valorile şi liniile de acțiune ale proceselor de restructurare din Uniunea Europeană definite prin Declarațiile de la Bologna şi Lisabona, în cadrul legislației din România. Schimbările globale şi necesitățile locale/regionale/naționale din învățământul superior au fost identificate şi integrate în strategia de dezvoltare a Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – parte a strategiei de dezvoltare a Universității Transilvania din Braşov, avându-se în vedere şi valorile tradiționale ale universității şi resursele sale interne.

Activitatea de învățământ superior în domeniul automaticii a început cu mult timp înainte de înființarea unei specializări cu acest profil, prin predarea unor discipline specifice studenților de la secțiile de ingineri şi subingineri de profil mecanic din cadrul Institutului Politehnic din Braşov, devenit ulterior, din anul 1971, Universitatea din Braşov (Anexa I.2). Un progres semnificativ l-a reprezentat înființarea în anul 1977, la Catedra de Acționări şi Utilizări ale Energiei Electrice, a specializării de Automatizări industriale subingineri, cursuri de zi şi seral.

De menționat că până în anul 1989, în regiunea Braşov, regiune cu o puternică industrie, preponderent cu specific mecanic, nu a existat o strategie adecvată de formare de specialişti înalt calificați în domeniile electrotehnică, electronică, automatică, astfel că toate specializările de profil electric existente şi catedrele coordonatoare au funcționat în cadrul Facultății de Mecanică. Înființarea unei facultăți de profil electric a fost posibilă abia în anul 1990.

În anul menționat, la solicitarea Universității din Braşov, s-a obținut aprobarea, ca secția de Electrotehnică să alcătuiască o facultate distinctă, Facultatea de Electrotehnică, cu trei specializări și trei catedre: Catedra de Electrotehnică, Catedra de Electronică şi Calculatoare, Catedra de Acționări Electrice şi Automatizări. Confirmarea legală este reprezentată de Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/1990 şi de Hotărârea de Guvern prin care s-au alocat cifrele de şcolarizare din anul 1990 (Anexa II.1).

De menționat că din anul următor, 1991, noua denumire a Universității din Braşov, atestată prin Nota Guvernului României din 04.01.1991 şi a Ordinului Ministrului Învățământului şi Ştiinței nr. 4894/22.03.1991, a devenit Universitatea Transilvania din Braşov (Anexa I.1).

În anul 2001, prin hotărârea Consiliului Facultății de Electrotehnică, aprobată la nivelul Senatului Universității Transilvania din Brașov şi al Ministerului Educației şi Cercetării, prin adresa nr. 31333/06.06.2001, noua denumire a facultății devine Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor (numită, în continuare, IESC) (Anexa II.1). Deci, Facultatea de IESC are statut juridic propriu, stabilit prin actul de înființare precizat mai sus.

Facultatea de Electrotehnică şi, aşa cum s-a menționat, ulterior, din anul 2001, Facultatea de IESC din cadrul UTBv, a cunoscut o evoluție ascendentă pe parcursul celor peste două decenii de existență, evidențiată, pe de o parte, prin diversificarea ofertei educaționale în domeniul electric și, pe de altă parte, prin calitatea procesului didactic şi a activității de cercetare.

În cursul anului academic 1994/1995 s-a înaintat propunerea înființării, la Facultatea de Electrotehnică, Catedra de Acționări Electrice şi Automatizări, a unei specializări de Automatică şi informatică industrială. Specializarea menționată a fost autorizată să funcționeze, începând cu anul universitar 1995/1996 şi a primit cifră de şcolarizare (Anexa II.2).

Înființarea unei specializări cu acest profil s-a impus ca o necesitate, datorită noului peisaj economic, social şi, de ce nu, politic, apărut în România după anul 1989 şi din faptul că este unica specializare de acest fel care s-a înființat şi funcționează în zona de centru a țării.

Din anul 1998, pentru a reflecta mai bine specificul activităților didactice şi ştiințifice care se desfăşurau în cadrul acestei structuri organizatorice, Catedra de Acționări Electrice şi Automatizări îşi schimbă denumirea, la propunerea membrilor săi şi cu acordul Consiliului facultății şi al Senatului universității, în Catedra de Automatică.

Specializarea de Automatică şi informatică industrială, devenită în anul 2002 Automatică şi ulterior, în anul 2004, Automatică şi informatică aplicată, a fost acreditată în anul 2003 de către Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare - CNEAA, iar în anii 2008 și 2013, evaluată periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, calificativul acordat fiind de “încredere” (Anexa II.2).

Programul de studii de licență Automatică şi informatică aplicată (numit, în continuare, AIA), care aparține domeniului Ingineria sistemelor (conform H.G. nr. 140/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 713/04.09.2017, Anexa I.11), funcționează începând cu anul 2011 în cadrul Departamentului de Automatică şi Tehnologia Informației (numit, în continuare, ATI) din cadrul Facultății de IESC.